Wpisz poprawnie dane

i dowiedz się więcej ...!

Imię
Nazwisko
Telefon +48 - -
E-mail

Windykacja z nami to dodatkowe 40 euro od dłużnika!

28/02/2020

Od 28 kwietnia 2013r. obowiązuje nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403). Jest to implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. U. L 48 z 23.2.2011 r., str. 1-10).

Ustawa wprowadza m.in. nowy instrument, którego celem jest zwrot kosztów poniesionych przy dochodzeniu roszczeń finansowych od dłużnika. Tak więc począwszy od dnia w którym wierzycielowi przysługują uprawnienie do naliczania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z obrotu gospodarczego przysługiwać będzie również kwota tzw. „stałej rekompensaty w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne”. Dodatkowo w przypadku gdy koszty windykacji należności (wydatki poniesione przez wierzyciela np. z tyt. wynajęcia firmy windykacyjnej) przekroczą w/w kwotę stałej rekompensaty (40 euro), wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.

Chcesz zapoznać się z naszą ofertą windykacji bez opłat?

Zadzwoń +48 669 276 888 !

Partnerzy: